Hương Nham

Xưa Hương Nham hòa thượng tham học ở Bách Trượng thiền sư . Ông là bậc tuyệt thế thông minh , phàm hỏi một , trả lời đến mười ...Thế mà khi tổ Huy Sơn hỏi : " Lúc cha mẹ chưa sinh ta , vậy thử nói một câu xem sao ?" thì tâm thần mờ mịt , chả biết trả lời ra sao . Ông bèn trở về liêu đem những sách vở đã học mà đọc lại từ đầu chí cuối , mong tìm được câu trả lời ...nhưng rốt cuộc cũng chẳng tìm thấy . Chán nản,liền than :"Toàn là bánh vẽ , chẳng thể nào ăn vô !" Nhiều lần Ông khẩn cầu tổ Huy Sơn nói ra cho biết , thì tổ Huy Sơn trả lời :" Nếu ta nói ra cho ngươi biết, nhất định sau nầy ngươi sẽ mắng ta , vì đó là cái biết của ta , không ăn thua gì đến ngươi cả ! "
Hương Nham tức mình đem tất cả kinh luận ra đốt hết , rồi qua đất Nam Dương học với Tuệ Trung Quốc Sư . Ông khổ công nghiên cứu lâu ngày ...Một hôm đi phát cỏ chặt cây , vô ý liệng một miếng miểng sành trúng vào thân cây trúc , liền nghe phát ra một tiếng ngân lạ lùng ... bỗng khoát nhiên tỉnh ngộ ! Ông vội vàng trở về tắm gội , đốt hương ngưỡng vọng về tổ Huy Sơn mà rằng :" Hòa thượng thật là bậc đại từ , ân Ngài còn hơn cha mẹ sinh thành . Nếu lúc trước vì ta mà Ngài nói ra , thì ngày nay sao ta được sự đắc ngộ nầy ."