Không câu nệ

Trời không thể làm cho hoa mùa nọ nở vào mùa kia , cho nên thánh nhân không trái thời .
Ðất không thể làm cho khí hậu xứ kia đổi sang xứ nọ , cho nên thánh nhân không trái tục .
Thánh nhân không thể làm cho tay biết đi, chân biết cầm , cho nên thánh nhân không làm cho trái cái tài riêng .
Thánh nhân lại không thể làm cho cá biết bay trên không , chim biết bơi dưới nước , cho nên thánh nhân cũng không dùng trái cái tài riêng của người . Vì vậy , lúc nên động , lúc nên tỉnh , lúc nên tối , lúc nên sáng , ta không nên câu nệ một đường nào , thì mới là hợp đạo .