KHÔNG CÓ CÂU HỎI NÀO NỮA

o0o


Một lần, một thầy thuốc đến hỏi một thiền sư một câu hỏi đã nằm trong đầu ông ta từ rất lâu:
"Thưa Ngài , Ngài giúp đỡ mọi người như thế nào?"
Vị thiền sư trả lời:
"Tôi dẫn họ đến chỗ không thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào nữa”