Lời nhạo báng
Truyện vua Philippe

Philippe, vua nước Macédoine, khi đang đem quân vây thành Méthone, có một tên cung thủ đại tài tên là Aster đến xin vào đội tinh binh của nhà vua. Người ấy khoe rằng tài nghệ cung tiễn hay lắm, chim bay dầu lẹ đến bậc nào, y bắn cũng không sai bao giờ. Vua ghét đứa khoe mình nên châm chọc: "Được, để ta đánh trận với chim sẻ, bấy giờ ta sẽ dùng đến tài ngươi."
Aster nghe câu nói mỉa mai ấy, lấy làm căm tức, liền chạy thẳng vào thành bị vây xin đầu thú và chờ dịp trả thù.
Một hôm Aster đứng trên bờ thành, thấy vui Philippe đang đi kinh lý các trại quân đóng ngoài thành, liền lấy một cây tên, viết vào mấy chữ: “Gởi cho con mắt bên hữu của vua Philippe”, rồi bắn xuống. Tên trúng giữa mắt phải của vua. Vua sai sứ cầm chiếc tên vào trả lại trong thành giặc, phê lên trên mũi tên rằng: “Ta mà lấy được thành này, Aster sẽ bị xử giảo”. Sau quả y lời.
Vua Philippe, thật đã mua đắt cái thú được nói một lời châm chọc có ý vị. Nhưng mà, Aster lại mua rất đắt cái thú trả được thù.


Truyện Tống Mẫn Công

Nam Cung Trường Vạn, một người trong bầy tôi của Tống Mẫn Công, bị giặc Lỗ bắt. Tống Mẫn Công cho người đến xin vua Lỗ tha cho. Lỗ Trang Công cho Nam Cung Trường Vạn về nước.
Khi thấy Nam Cung Trường Vạn, Tống Mẫn Công châm chọc: “Ngày trước ta kính trọng ngươi; bây giờ ngươi là tù nhân nước Lỗ, ta không kính trọng nữa”. Nam Cung Trường Vạn thẹn đỏ mặt, cáo từ lui ra.
Quan đại phu Cừu Mục nói riêng với Tống Mẫn Công: “Vua tôi giao tiếp với nhau, cần phải giữ lễ, không nên châm chọc, đùa bỡn… đã châm chọc thì lòng hết kính mà lại sinh ra mối phản nghịch. Chúa công nên nghĩ kỹ đến điều ấy”.
Tống Mẫn Công nói: “Ta với Nam Cung Trường Vạn là chỗ thân nhau lắm, cần gì điều ấy”.
Ngày kia Tống Mẫn Công cùng Trường Vạn đánh cờ. Mẫn Công là tay cao cờ. Trường Vạn thua luôn mấy ván, phải bị phạt uống một bát rượu lớn. Trường Vạn đã ngà ngà trong lòng không phục, xin đánh thêm ít ván nữa.
Mẫn Công nói: “Tù nhân thì tất phải thua, lại còn dám xin đánh nữa à!”.
Trường Vạn xấu hổ không nói…
Bỗng có sứ giả nhà Châu đến báo tin vua Trang Vương mất và vua Hy Vương mới lên ngôi.
Mẫn Công nói: “Nhà Châu có vua mới, vậy ta nên sai người vào triều”.
Trường Vạn thưa: “ Tôi nghe nói kinh đô nhà Châu đẹp lắm, mà chưa được xem, xin chúa Công cho tôi đi sứ”.
Mẫn Công cười, lại châm chọc: “Khi nào Tống không còn ai nữa mới sai đến tù nhân đi sứ”.
Các cung nhân đều cười ầm cả lên. Trường Vạn mặt đỏ bừng thẹn quá… chẳng nghĩ gì đến lễ chúa tôi nữa, bèn quát to lên: “Hôn quân! Mầy phải biết tù nhân này có thể giết được người chớ!” Mẫn Công nổi giận, giật lấy kích của Trường Vạn… thì Trường Vạn thuận tay vác bàn cờ đánh Tống Mẫn Công ngã xuống, rồi đâm luôn mấy cái, Mẫn Công tắt thở.
Nam Cung Trường Vạn làm phản luôn, và lập vua khác lên ngôi.