Lo vui

Thầy Tử Lộ hỏi Ðức Khổng Tử :
-Người quân tử cũng lo sợ ư ?
Ðức Khổng Tử nói :
-Người quân tử chỉ cốt suy nghĩ định liệu công việc của mình , lúc chưa làm được vui rằng mình có ý đã định làm , lúc đã làm được thì lại vui rằng mình có trí làm được việc . Thế cho nên người quân tử có cái vui thú suốt đời , không có cái lo sợ một ngày nào cả . Kẻ tiểu nhân thì không thế , lúc chưa làm được việc thì lo sợ rằng không được , lúc đã làm được việc thì lo sợ hỏng mấr . Thế cho nên kẻ tiểu nhân có cái lo sợ suốt đời , không có cái vui thú nào cả .