Mấy cái bánh ít

Một hôm, Ông Cả và Chú Trùm đi dự một đám cúng đình. Ông Cả được ban cúng đình mời dự tiệc ở bàn chánh, rượu thịt ê hề, nhưng Ông chỉ ăn uống nhỏ nhẹ vì sợ mang tiếng làm lớn ăn láo. Một lúc sau, Ông chợt thấy Chú Trùm lén lút chôm mấy cái bánh ít ở bàn bên cạnh , giấu vào túi áo. Khi ra về, Ông đi trước, Chú Trùm đi sau. Được một quãng , Ông quay lại mắng :
- Ê, sao mầy đi tò tò ở phía sau vậy? Bộ tao là kẻ dẫn đường cho mầy đi hả?
Trùm nghe quở, lật đật chạy đi trước. Ông Cả lại nạt nộ:
- Mầy có lớn tuổi hơn tao không mà đi trước tao?
Chú Trùm hoảng hồn liền đi ngang hàng với Ông Cả. Bấy giờ, Cả liền trợn mắt quát:
- Bộ chức tước của mầy bằng với tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao?
Chú Trùm chợt hiểu, đứng lại vòng tay thưa :
- Thưa Cả , tôi có mấy cái bánh ít lấy ở đình đây, xin dâng cho Cả.