Một lời nói

Ðức Khổng Tử ở nước Lỗ vào kinh đô nhà Châu , hỏi lễ ông Lão Ðam , hỏi nhạc Ông Trành Hoằng , xem xét cả giao xã , minh đường , cùng triều đình , tôn miếu .
Khi trở về , Lão Ðam đưa chân và nói rằng :
-Ta nghe người giàu sang tiễn người thì dùng của cải , người nhân hậu tiễn người thì dùng lời nói . Ta tuy không được giàu sang , nhưng mang tiếng là người nhân hậu , vậy xin tiễn người một lời nói vậy .
Nầy , phàm kẻ sĩ đời nầy , những người thông minh sâu sắc , xét nét mà có khi thiệt mạng đều là kẻ hay chê bai, nghi luận tâm sự người ta cả ; những người biện bác rộng rãi xa xôi mà có khi khổ thân đều là kẻ hay bới móc phơi bày tội lỗi người ta cả.
Ðức Khổng Tử nói :
- Vâng, xin kính theo lời người dạy .
Khi Ðức Khổng Tử về đến Lỗ , đạo của ngài mỗi ngày một tôn , học trò của ngài một ngày một đông .