Phật ở đâu?Tôi tham dự buổi thuyết Pháp tại chùa Thiên Môn, xin thuật lại để các bạn cùng nghe.
Có một nữ thính giả hỏi thầy:
- Kính bạch thầy, cúi xin thầy hoan hỷ chỉ cho con được biết Phật ở đâu? Và con muốn tìm Phật thì tìm ở chỗ nào ạ ?
Thầy vui vẻ giảng giải:
- Mô Phật, bần tăng xin thưa rằng: Quí vị dù có vượt trăm núi ngàn sông, có qua vạn đèo muôn ức cây số cũng không thể tìm thấy Phật được. Vì làm gì có Phật mà tìm chứ!
Một bạn đạo khác giơ tay xin nói:
- Thưa thầy, thầy nói chi kỳ vậy! nếu không có Phật thì con lên chùa lạy ai đây?
Thầy cười, nụ cười đôn hậu đầy từ ái đoạn thầy trả lời:
- Quí vị lên chùa lạy tượng Phật, nhưng tượng không phải là Phật, chỉ là gỗ, là đồng, hay là bằng những vật liệu xi măng sắt thép mà thôi. hoặc quí vị có qua Ấn Độ để tìm Đức Thích Ca Mầu Ni thì Ngài đã nhập diệt trên hai ngàn năm rồi, cũng không cách chi tìm được Phật.
Đám thính giả lao nhau bàn tán, một ông lão xin nói:
- Bạch thầy, chúng con u mê tăm tối, kính xin thầy khai thị cho chúng con bằng ngôn từ dễ hiểu, ngõ hầu chúng con có thể ý niệm được về lời thầy giảng, chúng con: “Là con Phật mà không có Phật, Vậy là con hoang hay sao?"
Thầy gõ tiếng chuông để chúng giữ tĩnh lặng, đoạn thầy thong thả, ôn tồn nói:
- Chữ Phật là tiếng gọi tắt của từ Phật-đà. Dịch nghiã là: “GIÁC” hay là “TRÍ” cũng thế. Tức người đã giác ngộ, hoặc người đã tỉnh ngủ; không còn mơ mơ màng màng như còn đang say ngủ… Nghiã là mọi người đều có tính giác, tức mọi người đều có Phật tánh ở trong. Thế nên, quí vị muốn tìm Phật thì quí vị hãy quay vào trong chính mình mà tìm thì sẽ thấy, chứ chạy ra ngoài thì làm gì có Phật ở ngoài mà tìm chứ… Đức Thích Ca ngài đã nói: “Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành”, vậy quý vị còn nhớ chăng?