Phật tánh

Một tăng sĩ hỏi Thầy mình : "Ðệ tử có Phật tánh chăng ?" Thầy nói :"Không !" Tăng sĩ hỏi : "Ðệ tử nghe nói rằng : Tất cả sự vật đều có Phật tánh cả ... Tại sao riêng đệ tử lại chẳng có Phật tánh ?" Thầy nói :"Bất cứ côn trùng, thú vật, cây cối, đá sạn ...đều có Phật tánh cả . Trừ ra có một mình Ngươi thôi !" Tăng sĩ ngạc nhiên :"Tại sao chỉ riêng có một mình đệ tử là không có Phật tánh? Lạ nhỉ !" Thầy trả lời :" Là bởi riêng có ngươi mới đem vấn đề ấy mà đặt ra !"