Phép khinh thân

Ngày xưa Phật cùng các đệ tử đi qua một khu rừng , vừa đến mé sông thấy một đạo sĩ du già ngồi ở cội cây . Phật hỏi :"Ông ở đây bao lâu và đã tu được gì ?" Ðạo sĩ nói: "Tôi tu 40 năm và đã được phép khinh thân đi qua sông không cần phải ghe xuồng gì cả ." Nói đoạn đạo sĩ niệm chú bước qua sông nhẹ như chiếc lá trước những cặp mắt thán phục của các đệ tử Phật . Phật nói với đạo sĩ :" Tưởng gì lạ , chứ để đi qua con sông như thế mà phải tốn công tu luyện 40 năm , thật là uổng phí công phu vô ích quá ! Chỉ với đồng tiền nầy , người đưa đò sẽ đưa chúng tôi qua bên kia sông một cách rất dễ dàng !