Quan tài con

Tại chùa Tô Châu có một nhà sư tên gọi Viên Thủ Trung tu hành đắc đạo . Nhà sư thường bày trên án thư , trước chỗ ngồi , một cái quan tài con bằng gỗ bạch đàn , dài độ ba tấc, có nấp đậy , mở được . Khách đến chơi trông thấy cười nói rằng :
-Người chế ra cái nầy dùng để làm gì ?
Nhà sư nói :
-Người ta sống tất có chết , mà chết thì vào ngay cái nầy . Ta thực lấy làm lạ , người đời ai ai cũng biết phú quý , công danh , tài sắc , thị hiếu , lo buồn , vất vả suốt đời , chẳng biết đến cái chết là gì . Như ta đây mỗi khi có việc không được như ý , ta cầm lấy cái nầy mà ngắm xem , là tức khắc trong tâm ta được yên ổn và muôn nghìn sự tư lự đều lâng lâng sạch như không . Cái quan tài con nầy đủ thay lời huấn , lời giới của bực nghiêm sư .