Sống và chết

           Vợ Trang Tử chết . Huệ Tử đến điếu . Thấy Trang Tử ngồi duỗi xoác hai chân vừa vỗ bồn vừa ca . Huệ Tử nói : " Cùng người ở tới già , có con lớn mà người chết lại không khóc, cũng đã là quá lắm rồi, lại còn vỗ bồn ca , không thái quá sao ? " Trang Tử nói : " Không . Lúc nàng mới chết, tôi sao chẳng động lòng . Nhưng nghĩ lại hồi trước nàng vốn là không sanh . Chẳng những là không sanh , mà đó vốn là không hình . Chẳng những không hình mà đó vốn là không khí . Ðó, chẳng qua là tạp chất ở trong hư không biến ra mà có khí, khí biến ra mà có hình, hình biến ra mà có sanh rồi lại biến ra nữa mà có tử . Sanh , hình, khí, tử có khác nào Xuân, Hạ, Thu, Ðông, bốn mùa hành vận . Vả lại, người ta nay đã nghỉ yên nơi nhà lớn mà tôi còn than khóc chẳng là tự tôi không thông Mạng . Nên tôi không khóc ."