SỐNG VÀ TIN


Muốn TIN thì phải hết NGHI. Biết đến khi nào trần thế mới thật sự hết NGHI ? Mắt thấy, tai nghe đôi khi còn bị lầm, nói chi những gì không được nghe và không được thấy. Để trả lời câu hỏi: TIN TỪ ĐÂU TỚI? Một vị thiền sư thứ thiệt đã trả lời cho đệ tử bằng cách chấp nhận phạm giới sát sanh để xóa tan vô minh của đệ tử về TIN và NGHI. Xưa nay, ông ta ăn chay trường và giữ giới không sát sanh. Vậy mà, ông ta lại đi mua thịt và một cái bẩy chuột. Để làm gì?
Mới đầu, ông chỉ để thịt ở một chỗ thường có một chú chuột nhắt vô ra, chuột đánh mùi thịt rủ nhau đến ăn và sinh sôi nẩy nở nhiều hơn. Vị đệ tử thấy vậy, lấy làm ngạc nhiên, hỏi:
- Con đồng ý bố thí thực là một trong ba bố thí của nhà Phật (bố thí thực, bố thí vô úy và bố thí pháp). Nhưng sư phụ bố thí thực cho chuột nhiều như vậy thì thầy trò mình phải sống với chuột. Điều nầy gây trở ngại cho sự sống của người. Sư phụ nghĩ sao, có nên tiếp tục bố thí như vậy nữa không?
Vị thiền sư trả lời:
-Nếu không có câu hỏi TIN TỪ ĐÂU TỚI? của con thì ta đã không làm việc bố thí thực miễn cưởng nầy. Bây giờ chuột càng lúc càng nhiều. Biết phải làm sao đây, nếu không giết hết chúng? Vị đệ tử nghe qua, hỏi ngay:
-Sư phụ không sợ phạm giới sát sanh à?
Thiền sư thứ thiệt trả lời:
- Thà rằng ta chịu phạm giới còn hơn để cho đệ tử của ta sống trong vô minh. Vì vô minh là nguồn gốc của đau khổ, trước cả tam độc tham sân si. Nói xong, ông ta đưa cái bẩy chuột cho đệ tử và bảo hãy bẩy giết hết chuột. Nhưng đệ tử sợ phạm giới sát sanh nên không dám. Thiền sư thấy vậy, nói:
- Có BI thì cũng phải có TRÍ và DŨNG nữa chứ. Con đã thiếu TRÍ và DŨNG. Thôi, để ta giải quyết cho. Nói xong, ông ta bẩy giết chuột. Đang khi bẩy chuột, thiền sư thứ thiệt bảo đệ tử hãy nhận xét lũ chuột ham ăn bị bẩy rồi nói cho thầy biết chỗ thấy của mình. Đệ tử nói: "Con chỉ thấy chuột bị giết đi nhiều chứ không thấy gì hơn" Lần nầy, thiền sư thứ thiệt không bẩy giết chuột mà làm ngược lại, là cho chuột thêm thịt thơm ngon. Rồi bảo đệ tử tiếp tục nhận xét. Sau khi nhận xét, thấy không có một con chuột nào tìm đến chỗ để thịt thơm ngon nữa, đệ tử bái tạ thầy:
- Bây giờ con mới hiểu, vì sao lũ chuột không tìm đến mồi thơm ngon nữa. Chúng đã NGHI thức ăn của thầy bố thí để bảo toàn tánh mạng.
Thiền sư thứ thiệt:
- Thiên thượng địa hạ DUY NGÃ độc tôn. BẢN NGÃ là trên hết, không có NGÃ thì TIN và NGHI không có chỗ dựa. Do đó, con đường của Phật giáo là dẫn đến VÔ NGÃ để ra khỏi mọi chấp trước. Giúp cho đệ tử duy trì hạnh kiểm chỉ mới là điều kiện cần trên con đường tiến hóa và dễ giúp, điều kiện đủ là phải có trí và không dễ gì giúp. Thiếu trí, thì trước sau gì tánh hạnh cũng bị đổi thay theo vô thường. Ta rất mừng kể từ nay, đệ tử của ta có thể tự hóa giải mọi chuyện liên hệ về ĐỨC TIN, có thể tự tu tự chứng, thấy được trong tha lực có tự lực và ngược lại.

Trần Thế
France, 29-1-2014