Sự tích 18 vị La HánTrong các chùa ngày nay người ta thường thấy 18 tượng mặt mũi dữ tợn, bao giờ cũng đứng chung với nhau. Theo truyền thuyết, đó là 18 tướng cướp rất hung hãn. Một đêm họ dừng chân nghỉ ngơi, bổng nghe tiếng chuông chùa từ xa vọng lại. Hốt nhiên, họ sám hối về các việc họ đã làm . Họ bàn với nhau : "Chúng mình bấy lâu chỉ sống bằng cướp của giết người, không biết rồi đây sẽ ra sao? Chết xuống âm phủ chắc chắn chúng mình sẽ phải chịu hình phạt ghê gớm lắm. Có lẽ chúng ta còn có ngày giờ hối cải để chuộc lại bao nhiêu tội lỗi đã gây nên".
Sau đó họ đến gặp sư trụ trì và hỏi: " Chúng tôi muốn vào chùa để tu hành và sám hối tội lỗi , nhưng không biết Phật có hoan hỉ cứu vớt chúng tôi không?"
Sư trụ trì đáp :
- Biển khổ không bờ, quay đầu là đến bến giác. Nếu người hồi tâm, phát nguyện tu trì, bỏ việc quấy, theo điều thiện, đổi việc ác, hướng thượng ăn chay trường, giữ giới cấm, tìm cầu minh sư học đạo, người mà được chánh kiến, không luận già trẻ, đều thành Phật đạo. Đức Phật dạy : "Tánh sáng suốt là Phật bảo, như như không động. Tâm giác ngộ là Pháp bảo, quang minh công chánh. Tâm thanh tịnh là Tăng bảo, hòa hợp trì trai giữ giới, đi vào một thể tánh chơn như." Chỉ cần các vị thành tâm quay về bến bờ thanh tịnh giải thoát, tinh tấn tu hành, thì sẽ đắc đạo.
Mười tám tướng cướp bèn cạo đầu đi tu. Từ đó thành khẩn ăn năn sám hối, nương theo Phật pháp tu hành và đắc quả A-la-hán.