Tập gà đá


Kỷ Tỉnh Tử lănh phần tập gà đá cho vua .
Được mười ngày , hỏi thăm , đă xong chưa ?
Đáp : Chưa ! Hăy c̣n kiêu khí .
Mười ngày nữ , lại hỏi thăm .
Đáp : Chưa ! C̣n đáp lại với vang , với bóng .
Mười ngày nữa , lại hỏi thăm .
Đáp : Chưa ! Mắt nh́n c̣n hăng và khí c̣n thịnh lắm !
Mười ngày nữa , lại hỏi thăm .
Đáp : Sắp được rồi . Nghe tiếng gà khác mà ḷng nó không chao động . Nh́n nó như một con gà bằng gỗ . Đức của nó toàn rồi ! Gà lạ không con nào dám đối đầu với nó , trông nó là quay đầu chạy mất rồi !