Tật trời sinhThiền sư Bàn Khuê thuyết pháp rõ ràng dễ hiểu, trước khi kết thúc ông thường để cho người nghe hỏi những điều còn nghi hoặc, thắc mắc, rồi sư trả lời ngay tại chỗ. Do vậy, tín đồ phương xa đến bái kiến rất đông.
Ngày nọ, có một tín đồ hỏi : “Tôi có tật trời sinh, tính nóng nảy, vậy không biết làm sao sửa đổi?”
Sư Bàn Khuê : "Cái gì là Trời sinh ? Người đem nó ra đây cho ta xem thử, ta sẽ giúp ngươi sửa đổi nó” .
Tín đồ :”Không ! Bây giờ thì không có, nhưng khi đụng chuyện thì nó mới nhảy ra!”
Sư Bàn Khuê :”Nếu bây giờ không có, mà chỉ khi nào gặp chuyện nó mới xuất hiện, vậy thì lúc ngươi tranh chấp với người khác cũng chính là lúc ngươi tạo ra nó. Sao ngươi lại đổ tội ấy cho Trời sinh là thế nào? Ngươi tự tạo ra thì chính ngươi phải tự bỏ đi!”