Tham ái


Nhà vua thay đổi y phục như thường dân và tu sĩ thì quấn khố tay ôm bình bát. Cả hai sánh đôi vừa đi vừa đàm đạo về triết lý. Tu sĩ giảng giải là muồn được giải thoát thì nhà vua phải từ bỏ cung vàng điện ngọc. . .
Nhà vua gật đầu : “ Được lắm, tôi sẽ làm như vậy.”
- “ Nhưng bao giờ thì ngài sẽ làm?”
- “Ngay bây giờ .”
Tu sĩ kinh ngạc nhưng không nói gì lại tiếp tục đi. Bất chợt có một kẻ bất lương xông ra cướp lấy cái bình bát rồi chạy mất. Tu sĩ nổi giận chửi một tràng dài với những lời lẽ thô tục nhất.
Nhà vua cười:
- Ông chỉ có một cái bình bát thôi mà còn gắn bó vào nó hơn cả tôi đối với cung vàng điện ngọc !