THÁNH NHÂN


Khổng Tử đến Châu, hỏi Lễ. Lão Tử nói: "Lời nói của ông là lời nói của những kẻ nay đã xương tàn cốt rụi. Vả, người quân tử đắc thời thì đi xe, không đắc thời thì tay vịn nón lá mà đi chơn. Ta nghe rằng : "Kẻ buôn giỏi khéo giử của quý như không có gì, người quân tử đức hạnh, dung mạo dường như kẻ ngu". Họ rất khác với cái kiêu khí đa dục của ông, sắc thái và dâm chí ấy không ích gì cho thân ông cả. Tôi sở dĩ bảo cho ông biết có bấy nhiêu thôi." Khổng Tử ra về, bảo với đệ tử: ‘Chim, ta biết nó bay như thế nào; cá , ta biết nó lội làm sao; thú , ta biết nó chạy cách nào. Thú chạy, thì ta có lưới bắt nó; cá lội, thì ta có dây câu ví nó; chim bay, thì ta có bẩy gài nó . Chí như con rồng, thì ta không biết nó theo gió mà bay lượn như thế nào. Nay ta thấy Lão Tử như con rồng!"