Thin đng v địa ngục

Có một võ sĩ đến hỏi Thiền sư Bạch Ẩn rằng:
- Có đúng là có thiên đường và địa ngục không?
Bạch Ẩn hỏi lại võ sĩ:
- Người là ai?
V sĩ đáp:
- Tôi là võ sĩ.
Bạch Ẩn vờ kinh ngạc nói:
- Người là võ sĩ thật ư? Trông mặt người chẳng khác gì một gã ăn mày.
V sĩ nghe nói rất bực, định rút kiếm sẵn sàng bảo vệ oai danh của võ sĩ,
thì Bạch Ẩn nói tiếp:
- Này, người còn có cả kiếm nữa đấy, nhưng kiếm của người có lẽ nhụt lắm rồi,
chặt chẳng đứt đầu ta đâu.
V sĩ cả giận, rút ngay kiếm ra khỏi bao. Bạch Ẩn nói:
- Được lắm, được lắm, cửa địa ngục mở ra rồi đấy.
V sĩ nghe nói vậy, hiểu ra dụng ý của Bạch Ẩn. Bạch Ẩn nhân đó nói:
- Cửa thiên đường mở ra từ chỗ ấy đấy!