THIỀN CỦA JOSHU

           Joshu khởi sự học Thiền từ lúc sáu mươi tuổi và tiếp tục cho đến lúc ông tám mươi tuổi, khi ông giác ngộ Thiền.
Ông giảng dạy từ lúc tám mươi tuổi cho đến khi ông một trăm hai mươi tuổi.
Có một lần một thiền sinh hỏi ông: "Nếu con chẳng có gì trong tâm của con, thì con sẽ phải làm gì?"
Joshu trả lời: "Hãy liệng nó ra ngoài."
"Nhưng nếu con chẳng có gì cả, thì làm sao con liệng nó ra được?" người hỏi tiếp tục hỏi.
"Được thôi" Joshu nói " vậy hãy mang nó ra."