Thực Tại Tối Hậu


Thiền sư Taigu (Thái Ngu) được mời trụ trì một ngôi chùa. Một phụ nữ có con vừa chết đến xin vị trụ trì mới cử hành lễ mai táng.
Bà ta thưa với Thiền sư:
- Con sẽ rất sung sướng được Thầy rủ lòng thương, xin cho con biết con của con đã đi đến đâu?
Thái Ngu không đáp được. Người đàn bà bỏ đi trong tiếng khóc nức nở. Thiền sư tự nhủ: “ Ta tưởng rằng ta đã chứng ngộ. Câu hỏi của bà này khiến ta biết rằng mình không biết gì về thực tại tối hậu, vậy làm trụ trì trong một ngôi chùa để làm gì?”
Rồi Thái Ngu trả lại chùa và lên đường tìm hiểu sâu hơn về thiền.