Tranh xác con chuột chết


Trang Tử, trên đường vân du, đến biên giới nước Tống, định ghé vào mà thăm vua Tống. Huệ Tử, lúc ấy đang làm quan Khách Khanh tại nước Tống, được vua Tống trọng đãi. Huệ Tử thấy Trang Tử sắp vào nước Tống, sợ Trang Tử sẽ chiếm mất địa vị của mình, nên nói xấu Trang Tử với vua Tống và khuyên vua Tống hạ lịnh ngăn không cho Trang Tử vào. Trang Tử bỏ đi nước khác. Ít lâu sau, Trang Tử gặp Huệ Tử. Trang Tử hỏi:
- Bác có biết con chim phượng không? Chim phượng là giống chim cao quý, không gặp cây ngô đồng thì không đậu, không gặp hột luyện thì không ăn, không gặp suối nước trong không uống. Khi bay thì chim phượng bay tít trên trời cao. Một hôm, chim phượng bay ngang qua cánh đồng nước Tống. Có một con chim cú đang rỉa xác một con chuột chết trên cánh đồng nầy. Nhác thấy bóng chim phượng trên cao, chim cú vội cất tiếng kêu cộc cằn, xua đuổi chim phượng vì sợ chim phượng giành mất cái xác chuột chết của mình...
Huệ Tử nghe xong còn đang bối rối, ngớ ngẩn. Trang Tử nói thêm:
- Bộ bác sợ tôi tranh cái xác con chuột chết với bác chăng?