Trí và Nhân

Thầy Tử Lộ yết kiến Ðức Khổng Tử .
Ðức Khổng Tử hỏi : "Thế nào là người trí ? Thế nào là người nhân ?
Thầy Tử Lộ thưa : "Người trí là người làm thế nào để cho người ta biết mình. Người nhân là người làm thế nào để cho người ta yêu mình .
Ðức Khổng Tử bảo : "Nhà ngươi nói như vậy cũng khá gọi là người có học vấn."
Thầy Tử Lộ ra , Thầy Tử Cống vào , Ðức Khổng Tử lại hỏi người trí, người nhân là thế nào ?
Thầy Tử Cống thưa : "Người trí là người biết người , người nhân là người yêu người. "
Ðức Khổng Tử bảo : "Nhà ngươi nói như vậy cũng khá gọi là người có học vấn ."
Thầy Tử Cống ra , Thầy Nhan Hồi vào , Ðức Khổng Tử lại đem trí nhân ra hỏi . Thầy Nhan Hồi thưa : "Người trí là người tự biết mình . Người nhân là người tự yêu mình ."
Ðức Khổng Tử bảo : "Nhà ngươi nói như vậy đáng gọi là người bậc quân tử ."