TỰ CHE TỰ ĐỘ


Có một cư sĩ đang tránh mưa dưới mái hiên, nhìn thấy một Thiền sư đang cầm dù chạy qua. Ngay khi ấy ông liền gọi :
- Thiền sư! Độ khắp chúng sanh thử xem nào! Con xin đi nhờ một quãng đường được không?
Thiền sư nói:
- Ta đang ở trong mưa, còn ông ở dưới mái hiên, mà dưới mái hiên thì không có mưa, vậy ông chẳng cần ta độ.
Vị cư sĩ lập tức chạy ra khỏi mái hiên, đứng ở trong mưa, nói rằng:
- Hiện tại con cũng ở trong mưa, con đáng được độ rồi nhé!
- Ta ở trong mưa, ông cũng ở trong mưa, ta chẳng bị mưa ướt, do vì có dù; ông bị mưa ướt, vì không dù. Do đó chẳng phải là ta có khả năng độ ai, mà là do dù độ ta. Nếu ông muốn được độ, chẳng cần nhờ đến ta, xin mời hãy tự tìm dù tự che lấy.
Nói xong liền chạy mất!