Tự lấy làm khoan khoái


Đức Khổng tử đi chơi núi Thái Sơn, gặp ông Vinh Khải Kỳ giao du ở ngoài đồng, mặc áo cừu thắt lưng dây, tay gảy đàn cầm, vừa đi vừa hát.
Đức Khổng Tử hỏi : “Tiên sinh, làm thế nào mà thường vui vẻ thế?”
Ông Vinh Khải Kỳ nói: “Trời sinh muôn vật, loài người quý nhất, mà ta được làm người, đó là một điều đáng vui - Trong loài người, đàn ông quý hơn đàn bà, mà ta được làm đàn ông, đó là hai điều đáng vui - Người ta sinh ra có người đui què, có người non yểu, mà ta hòan tòan khỏe mạnh nay đã chin mươi tuổi; thế là ba điều đáng vui… Còn cái nghèo là sự thường của thế gian, cái chết là sự chết của đời người. Ta nay xử cảnh thường, đợi lúc hết, thì có gì là lo buồn?”
Đức Khổng Tử nói: “Phải lắm! Tiên sinh thế là biết cách tự làm cho mình khoan khoái mà hưởng sự vui thú ở đời.”