Tượng Gỗ Và Tượng Đất


Có hai pho tượng, một bằng đất và một bằng gỗ. Khi nghe tin sắp có lụt, tượng gỗ bảo tượng đất rằng:
“Khi nước lụt dâng lên tới đây, tôi bằng gỗ thì nổi được nên không lo gì; chỉ ngại cho anh sẽ bị nước ngấm vào và tan rã mất thôi!”
Tượng đất bình thản trả lời:
“Tôi là đất, tan ra thì lại thành đất, có sao đâu; chỉ ngại cho anh trôi nổi ngược xuôi, không biết số phận rồi sẽ ra sao?”