Xuống Địa ngục

Một người hỏi vị Thiền sư kia :
- Sau khi trăm tuổi chết đi, Thày sẽ đi về đâu ?
- Ta sẽ đầu thai làm con lừa, ngựa .
- Rồi sau kiếp đó nữa ?
- Ta sẽ xuống Địa ngục .
- Thày là bậc trí tuệ, từ bi, làm sao Thày phải xuống Địa ngục ?
- Nếu ta không xuống Địa ngục để dạy ngươi , thì còn ai phải xuống ?