Nguyễn Thông

Đăng Vĩnh Long thành lâu
Vũ tể đinh châu tập văn cầm,
Nhất thanh họa giác bán lâu âm .
Thiên thiêu thành quách chu tao tại ,
Đa nạn thân bằng khế khoát thâm .
Khứ quốc Đỗ Lăng dư biêt lẻ ,
Dị hương Vương Xán phụ quy tâm
Tích hiền khả thị câu hoài thổ ,
Bồng mấn tây phong kỷ độ xâm


Lên lầu thành Vĩnh Long
Băi sông mưa tạnh chim chiều tụ ,
Ốc rúc, nghiêng che bóng nửa lầu
Thành quách cháy tàn cây cỏ rụi,
Thân bằng hoạn nạn nghĩa t́nh sâu
Đỗ Lăng nhớ nước đau ḍng lệ
Vương Xán ly hương nghẹn mối sầu
Thánh hiền xưa cũng mong quê cũ ,
Tơ tóc bao lần bạc gió thâu!