NGUYỄN TRUNG NGẠN

Thanh Quyết Độ

Trường hà nhất đái thủy du du,
Thanh Hóa, Sơn Nam hoạch nhị châu .
Triều tín văng lai quan tạo hóa,
Điểu thanh thượng hạ thuyết doanh thâu .
Yên phù tùng tản miếu hà xứ ?
Bạch phất lô kỳ thiên cộng thu .
Thập nhị niên tiền tằng quá thử,
Tân đ́nh phong cảnh sử nhân sầu .
Bến Đ̣ Thanh Quyết

Sông dài một giải nước mênh mông,
Sơn Nam, Thanh Hóa vạch đôi vùng .
Trời đất, triều lên lui tới hẹn,
Được thua, chim hót nhắn nhe cùng .
Khói phủ bồng bềnh che miếu cũ
Cờ lau phất trắng báo thu phong .
Mười hai năm trước từng qua ghé,
Đ́nh mới trùng tu ...khiến chạnh ḷng .