Hợp tan


Chia tay nhau buổi xế tà
Nhớ chi những thuở niên hoa xưa ngày
Tóc già sương gió cùng bay.
Ngẩn ngơ khói thuốc vui nay tao phùng
Rồi mai hai ngả long đong
Có nghe lắng tiếng boong boong chuông chùa ?