TRẦN HOẢNG

Hạnh An Bang Phủ
Triu du ph vn kiu ,
Mộ tc minh nguyệt loan .
Hốt nhin đắc giai th
Vạn tương sinh ho đoan .

Dạo Chơi Phủ An Bang
Sớm leo đỉnh ni my vờn,
Tối về đẩy giấc bn cồn trăng thanh .
Bỗng dưng hứng lạ nảy sinh
tun đầu bt mun hnh dng thơ .