TRẦN KHÂM

Đề Cổ Châu hương thôn tự
Thế số nhất tức mặc ,
Thời t́nh lưỡng hải ngân .
Ma cung hồn quản thậm
Phật quốc bất thăng xuân .


Đề thơ nơi chùa làng Cổ Châu
Kiếp người chỉ một làn hơi,
T́nh đời, ngấn lệ ngậm ngùi sầu thương .
Ví ḷng quản được ma vương,
Ấy là cơi Phật mở nguồn hương xuân .

*Tháng 10 năm Mậu Thân (1308) vua Trần Nhân Tông được tin chị là công chúa Thiên Thụy ốm nặng, bèn từ núi Yên Tử về thăm . Đến ngày 15 tháng 10, sau khi dặn ḍ xong, Ngài lại trở về Yên Tử . Giữa đường nghỉ lại đêm trong một ngôi chùa làng ở hương Cổ Châu . Sáng hôm sau, trước khi lên đường Ngài đề bài kệ nầy lên vách chùa để ngỏ ư ḿnh .