TRẦN MẠNH

Dạ Vũ

Thu khí ḥa đăng thất thự minh
Bích tiêu song ngoại đệ tàn canh
Tự tri tam thập niên tiền thác
Khẳng bả nhàn sầu đối vũ thanh

Mưa đêm

Hơi thu nhàn nhạt ánh mai,
Bóng đêm, tàu chuối song ngoài tiễn đưa .
Đă lầm, ba chục năm xưa ...
Ngồi nghe ray rứt tiếng mưa canh tàn .

Trần Mạnh tức vua Trần Minh Tông (1300-1357) con vua Trần Anh Tông, cháu ngoại Trần B́nh Trọng. Thuở nhỏ, sợ khó nuôi nên phải gửi Trần Nhật Duật nuôi dạy . Dưới thời ông nông nghiệp phát triễn mạnh. Ông kêu gọi các vương hầu trả đất cho dân canh tác, đề cao Nho học, giảm dần uy thế của nhà chùa , kẻ sĩ có tài năng được trọng dụng, nhân tài đầy rẫy . Về sau, v́ không sáng suốt nên bị lôi kéo vào những mâu thuẫn trong triều, dẫn đến những sai lầm mà sau nầy ông rất ân hận. Về thơ văn, khi lâm chung ông sai đốt hết, nay c̣n t́m được một số bài thơ .