Nguyễn Thông

Khánh Ḥa đạo trung
Đồng trụ tồi tàn thập lục triều ,
Thiên Y cổ tháp ỷ tằng tiêu ,
Sơn bàn hương thụ chung tú khí .
Hải phách huyền nhai tiết nộ triều
Nhất lộ tùng hoàng kiêu hổ báo,
Sở gia yên hỏa tập ngư tiều .
Chiên Hoàn di tích không hồi thủ
Vân lư thê điền trạc thử miêu .


Đường qua tỉnh Khánh Ḥa
Cột đồng* vùi lấp chốn nao ?
Thiên Y tháp cổ tựa cao mấy triền .
Núi rừng chung đúc khí thiêng** ,
Đá cheo leo chẹn cuồng điên thuỷ triều .
Đường ṃn hổ báo tranh pheo
Đó đây khói sớm ngư, tiều chơi vơi .
Ngoảnh xem dấu tích vua Hời ,
Ruộng thang trồng lúa , nếp nơi mây mù .
* Sách Phú Yên địa chí ngờ rằng Mă Viện có trồng cột đồng ở núi Đại Lănh .
** Đất Khánh Ḥa có giống trầm hương quư là cây kỳ nam dược tính cao .