Trần Cảnh

Kư Thanh Phong am tăng Đức Sơn

Phong đả tùng quan nguyệt chiếu đ́nh ,
Tâm kỳ phong cảnh cộng thê thanh .
Cá trung tư vị vô nhân thức
Phó dữ sơn tăng lạc đáo minh .Gửi sư Đức Sơn ở am Thanh Phong

Cổng tùng gió đạp, sân trăng
Cảnh nhu hẹn với tâm hằng sáng trong .
Ai hay thú vị trong ḷng
Chỉ ông sư núi vui cùng đêm thâu .


CHÚ :
Trần Cảnh (1218 - 1277) là vua Trân Thái Tông , vị vua đầu tiên của triều nhà Trần . Do sự sắp đặt của Trần Thủ Độ , Lư Chiêu Hoàng đă lấy Trần Cảnh và sau đó nhường ngôi cho Ông ( năm 1226) . V́ quyền lợi của họ Trần, ông phải chịu những bi kịch trong cuộc đời , để lại trong tâm tư ông một niềm khoắc khoải, ray rứt không nguôi . Ngài là vị vua có công đất nước từ thời kỳ lộn xộn cuối đời Lư đến b́nh an và thịnh vượng . Ngài đặt nền móng cho việc xây dựng chế độ thi cử để tuyển chọn hiền tài góp phần mở mang việc học . Ngài đă đích thân chỉ huy nhiều mặt trận nguy hiểm trong cuộc chống quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất .