Bản chữ Hán viết bằng unicode

臥病

多病多愁氣不舒
十旬困臥桂江居
厲神入室吞人魄
饑鼠緣床喫我書
未有文章生孼障
不容塵垢雜清虛
三蘭窗下吟聲絕
點點精神遊太初

阮攸


Ngọa Bịnh 1

Đa bịnh đa sầu khí bất thư
Thập tuần khốn ngọa Quế giang cư
Lệ thần nhập thất thôn nhân phách
Cơ thử duyên sàng khiết ngã thư.
Vị hữu văn chương sinh nghiệt chướng
Bất dung trần cấu tạp thanh hư.
Tam lan song hạ ngâm thanh tuyệt
Điểm điểm tinh thần du thái sơ.

NGUYỄN DU

Ngọa bệnh ( Bài 1 )

Sầu lại bệnh lòng không thanh thản,
Miền Quế Giang mấy tháng nằm suông.
Bắt hồn, dịch rắc tai ương,
Chuột leo gặm sách quanh giường làm no.
Văn chương nào sanh ra nghiệt chướng,
Gìn thanh hư chẳng vướng trần hiêu.
Song ngâm ngày vắng thiu thiu,
Tinh thần điểm điểm tiêu diêu cõi ngoài.

QUŃCH TẤN dịch
(Tố Như thi, An Tiên tái bản, France, 1995)