Phạm Ngũ Lão


Vãn Thượng Tướng Quốc Công
Hưng Ðạo Ðại Vương


Trường lạc chung thanh đệ nhất chùy ,
Thu phong tiêu táp bất thăng bi
Cửu trùng minh giám kim vong hỹ
Vạn lý trường thành thục hoại chi ?
Vũ ám trường giang không lệ huyết
Vân đê phức đạo tỏa sầu mi
Ngưỡng quan khuê tảo từ phi dật
Lưu thuỷ tình thâm kiến vịnh thiViếng Thượng Tướng Quốc Công
Hưng Ðạo Ðại Vương


Cung Trường lạc đổ hồi chuông ,
Gió thu , khôn xiết bi thương ngậm ngùi ...
Trường thành ngăn giặc đổ rồi !
Ôi ! Còn đâu tấm gương soi cửu trùng !
Mịt mùng mây tỏa sầu giăng ,
Mưa tuôn lệ máu ngập giòng sông trôi ...
Ngưỡng trông , tâm huyết lời lời
Tình sâu cá nước bồi hồi nghĩa xưa